BAN QUẢN LÝ CÁC DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT TỈNH CAO BẰNG

http://pacbo.vn


SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH CAO BẰNG TỔ CHỨC HỌP GIAO BAN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 6 VÀ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 7 VÀ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Chiều ngày 07/7/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức họp giao ban đánh giá công tác tháng 6 và sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2021. Tham dự cuộc họp có đông đủ các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở và Trưởng các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH CAO BẰNG TỔ CHỨC HỌP GIAO BAN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 6 VÀ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 7 VÀ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Trong buổi làm việc, dưới sự chủ trì của đồng chí Sầm Việt An – Giám đốc Sở, cuộc họp đã tiến hành phát biểu thảo luận các nội dung trọng tâm gồm báo cáo đánh giá kết quả, tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 6 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 của toàn ngành; triển khai nhiệm vụ công tác trong thời gian tới cần tìm ra phương án hoạt động phù hợp với đặc thù của từng đơn vị để ứng phó trước bối cảnh tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và triển khai nội dung khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cuộc họp tiến hành đánh giá kết quả, tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2021, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, với mục tiêu thực hiện nhiệm vụ kép vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ VHTTDL, với sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đơn vị, địa phương, toàn ngành đã từng bước tháo gỡ, khắc phục những khó khăn do điều kiện chủ quan, khách quan mang lại, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ công tác đề ra đạt được một số kết quả trong công tác chỉ đạo điều hành, công tác chuyên môn và trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn các huyện, Thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban lãnh đạo Sở VHTTDL đã tổ chức chỉ đạo điều hành thực hiện hiệu quả công tác tham mưu, triển khai các nội dung nhiệm vụ trong chương trình công tác của UBND tỉnh; chương trình công tác của ngành; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; Kế hoạch tham gia các giải khu vực và toàn quốc, tổ chức các giải thi đấu tại tỉnh năm 2021; các văn bản triển khai Đại hội TDTT tỉnh Cao Bằng lần thứ IX... Trình UBND tỉnh phê duyệt các đề án: Đề án phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035; Đề án bảo tồn và phát huy dân ca các dân tộc tỉnh Cao Bằng và Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng đến năm 2025. Chỉ đạo xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực ngành phụ trách. Quan tâm chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sắp xếp kiện toàn tổ chức. Tăng cường chỉ đạo thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ, phòng chống lãng phí, tiêu cực. Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ VHTTDL trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác CCHC, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Tiếp tục rà soát đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng, phát động phong trào thi đua, đăng ký thi đua năm 2021. Phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và giao dự toán thu chi ngân sách năm 2021 cho toàn ngành. Ban hành các văn bản tuyên truyền và chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn của cơ quan chức năng. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng tổ chức ký kết chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2021 - 2025. Ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, thư viện trong trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9001:2015 trong các phòng quản lý nhà nước. Trình UBND tỉnh ban hành TTHC chuẩn hóa lĩnh vực VHTTDL. Trình UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở. Tiếp nhận 31 hồ sơ TTHC, trong đó giải quyết đúng và trước hạn 27 hồ sơ thủ tục, đang giải quyết 4 thủ tục.

Tham gia và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm các ngày lễ của đất nước và địa phương, tiêu biểu như: Các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941- 28/01/2021), gắn với kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Cao Bằng (21/02/1961- 21/02/2021); kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021) và mừng Xuân Tân Sửu 2021; các hoạt động tuyên truyền về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021- 2026. Tổ chức thành công Hội thi Hát dân ca - Trình diễn trang phục dân tộc tỉnh Cao Bằng năm 2021. Tham gia các hoạt động trong chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII tại Thái Nguyên năm 2021.

Công tác quản lý phát huy giá trị các di tích, các điểm di sản, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể được quan tâm kịp thời. Sở trình UBND tỉnh về việc đề nghị xem xét thẩm định, phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Phục dựng Nhà sàn anh Kim Đồng thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. Tiến hành khảo sát, đánh giá, tiến hành kiểm kê trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021. Triển khai nghiên cứu, quay phim Lễ Cầu Mưa của người Lô Lô đen tại xóm Cà Đổng, xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm phục vụ đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Sưu tầm được 29/22 hiện vật đạt 132% KH. Hoàn thiện 02 hồ sơ di tích trình Bộ VHTTDL xếp hạng 02 di tích cấp quốc gia (Di tích Hang Ngườm Chiêng và di tích Mắt thần núi, huyện Trùng Khánh). Phối hợp với huyện Hòa An chuẩn bị các nội dung trong lễ công bố Quyết định Bảo vật Quốc gia "Bia ma nhai Ngự chế của Vua Lê Thái tổ, xã Hồng Việt, huyện Hòa An". Tiến hành xây dựng bộ ảnh triển lãm tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố Cao Bằng triển lãm ảnh tuyên truyền về Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh; Thành tựu kinh tế xã hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015 - 2020 tại phố đi bộ Kim Đồng. Triển khai kế hoạch trưng bày bổ sung tại di tích Địa điểm nền nhà Tỉnh ủy, phố Vườn Cam, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng. Ban quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh phối hợp với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức thành công hội thảo khoa học Kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam (28/01/1941-28/01/2021). Tăng cường công tác quản lý di tích, thực hiện chỉnh trang khuôn viên và bố trí lực lượng hợp lý tại các di tích quốc gia đặc biệt kịp thời phục vụ công tác đón tiếp khách tham quan; Tiến hành các hạng mục bảo quản, tu bổ, phục dựng di tích Lán Khuổi Nặm; Xây dựng, lắp đặt cụm đàn tính tại khu vực sân suối Lê Nin;….

Đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hoạt động đưa văn hóa thông tin về cơ sở, xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng được các cấp các ngành quan tâm triển khai. Tổ chức thực hiện và Báo cáo Đề án 19 về “Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trên quê hương cách mạng Cao Bằng, giai đoạn 2019 - 2025”; Hướng dẫn Tổ chức và hoạt động của Đội văn nghệ quần chúng cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Phát hành 2/4 Bản tin VHTTDL đạt 50% KH năm. Hoàn thiện 7/8 cụm pa nô, đạt 88% KH năm. Nhà văn hóa trung tâm hoạt động phục vụ 12/35 buổi, đạt 34% KH. Chiếu phim vùng cao được đạt 275/1.008 buổi, đạt 27 % KH, ước phục vụ trên 17.800 lượt người xem. Chiếu phim phục vụ chính trị được 2/10 buổi, đạt 20% KH. Trưng bày ấn phẩm tại các sự kiện, hội nghị, hội thảo đạt 06 cuộc. Triển khai các kế hoạch tuyên truyền, chiếu phim phục vụ nhân kỷ niệm các ngày lễ của đất nước và địa phương. Tuyên truyền bằng xe loa lưu động phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt 26 buổi. Đội Tuyên truyền lưu động Đoàn Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện biểu diễn phục vụ công tác tuyên truyền bầu cử, tuyên truyền phòng chống dịch Covid - 19 đạt 32/90 buổi, đạt 36% KH. Đội tuyên truyền lưu động hoạt động 58/120 buổi, đạt 48% KH. Phục vụ trên 22.000 lượt người. Thư viện tỉnh thực hiện công tác thông tin tuyên truyền trưng bày sách kỷ niệm các ngày lễ lớn; Đưa sách đi phục vụ ngoài thư viện. Phối hợp tổ chức phục vụ xe lưu động tại các trường học, phố đi bộ Kim Đồng. Triển khai ngày sách Việt Nam 21/4. Triển khai Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời” trong các thư viện do Bộ VHTTDL chỉ đạo. Xây dựng được 05 tủ sách cơ sở. Bổ sung sách mới 623 bản/4.000 bản, đạt 16% KH. Cấp mới 881/2.800 thẻ, đạt 31% KH, phục vụ 20.084/52.000 lượt bạn đọc, đạt 39% KH, phục vụ 52.343/140.000 lượt sách báo, đạt 37% KH. Luân chuyển sách đến 11/50 điểm Bưu điện văn hóa xã, đạt 22% KH.

Trong lĩnh vực du lịch, kết quả kinh doanh du lịch 6 tháng đầu năm 2021 đạt Tổng lượt khách ước đạt 330.880 lượt, tăng 44,5% so với cùng kỳ, trong đó: Khách du lịch quốc tế ước đạt 1.380 lượt, giảm 86,8% so với cùng kỳ; Khách du lịch nội địa ước đạt 329.500 lượt, tăng 50,8 % so với cùng kỳ. Doanh thu ước đạt: 47 tỷ đồng, tăng 42,8% so với cùng kỳ. Công suất sử dụng phòng ước đạt 18%. Tham mưu Tỉnh ủy triển khai thực hiện nội dung đột phá về du lịch dịch vụ: Thành lập Tiểu ban thực hiện nội dung đột phá về Phát triển Du lịch – Dịch vụ bền vững tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; Phân công nhiệm vụ các thành viên; Quy chế hoạt động Tiểu ban; Kế hoạch thực hiện nội dung đột phá về Phát triển Du lịch – Dịch vụ bền vững tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025. Tổ chức Hội nghị triển khai công tác du lịch và Công viên địa chất năm 2021; Ký cam kết thiết lập đối tác CVĐC toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng; Tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức về du lịch cho đội ngũ lái xe phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh; Tham quan học tập kinh nghiệm và trao đổi phối hợp tổ chức hoạt động “Ngày hội Du lịch non nước Cao Bằng” tại không gian khu vực đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội; Kế hoạch phối hợp với UBND huyện Nguyên Bình tổ chức tập huấn về du lịch cộng đồng tại xóm Hoài Khao.Tham mưu các nội dung liên quan về Chương trình chào đón Đoàn caravan (du lịch tự lái) đầu tiên đến Cao Bằng tại Pác Bó. Thẩm định và kiểm tra giám sát các điều kiện tối thiểu tại 06 cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh.

Trong lĩnh vực thể dục thể thao: Tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 04/12/2021về hoạt động thi đấu thể thao cấp tỉnh và tham gia giải khu vực, toàn quốc năm 2021; Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 và Ngày chạy  Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021; Các văn bản triển khai Đại hội TDTT tỉnh Cao Bằng lần thứ IX. Tham mưu ban hành điều lệ các giải thể thao tổ chức tại tỉnh. Phối hợp với Sở Giáo Dục và Đào tạo tổ chức thành công Hội Khỏe Phù đổng tỉnh Cao Bằng lần thứ X năm 2021. Tham mưu xây dựng Đề án phát triển Khu liên hợp thể thao tại khu Đô thị mới, sân golf, các công trình văn hóa, thể thao cơ sở cho trẻ em và người cao tuổi. Xây dựng Đề án quản lý khai thác dịch vụ tại Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng. Phối hợp tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ dành cho cán bộ công chức, cộng tác viên thể dục thể thao cơ sở theo “Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới” tại tỉnh Cao Bằng năm 2021. Công tác đào tạo, thi đấu thể thao và nghệ thuật: Tổ chức đào tạo thể thao thành tích cao 80/80 vận động viên, đạt 100% KH. Trong đó có 02 đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ tỉnh đào tạo ở 12 môn thể thao. Đào tạo 160/160 học sinh năng khiếu, đạt 100% KH. Đào tạo 70 học sinh hệ dự bị, tạo nguồn học sinh cho đội tuyển năng khiếu chính quy. Tham mưu tổ chức thành công 6/11 giải thể thao cấp tỉnh, đạt 54% KH năm. Tham gia 3/8 giải khu vực và toàn quốc, đạt 38% KH năm. Số huy chương các loại đạt được 7/30 huy chương, đạt 23% KH năm (trong đó có 02 HCB, 05 HCĐ). Số vận động viên đạt cấp I quốc gia 3/1 VĐV, đạt 300% KH. Phối hợp, giúp đỡ các đơn vị tổ chức được 06 giải thể thao phong trào, thu hút hơn 1.850 vận động viên tham gia. Chuẩn bị mở các lớp năng khiếu và các lớp bơi phổ cập hè năm 2021.

Tham mưu hiệu quả các nội dung phục vụ cho kỳ tái thẩm định danh hiệu CVĐC toàn cầu Non nước Cao Bằng.Thực hiện Kế hoạch Triển khai nhiệm vụ xây dựng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng năm 2021. Xây dựng và phát triển tuyến du lịch CVĐC thứ 4 trong vùng CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Hoàn thiện bộ Hồ sơ tái thẩm định CVĐC Non nước Cao Bằng trình UNESCO xem xét. Phối hợp với các huyện, thành phố nâng cấp, hoàn thiện một số điểm di sản thuộc 03 tuyến CVĐC Non nước Cao Bằng theo tư vấn của chuyên gia UNESCO. Tổ chức hội nghị tập huấn nhân rộng mô hình “Câu lạc bộ cùng em khám phá CVĐC” cho các thầy cô giáo phụ trách câu lạc bộ tại các trường THCS, THPT trong vùng CVĐC. Tổ chức 05 lớp tập huấn, tuyên truyền tại các điểm di sản cho các đơn vị đối tác trong vùng CVĐC. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng Tiếng Anh cho Thuyết minh viên Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng phục vụ kỳ tái thẩm định. Các hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch được đẩy mạnh thực hiện; duy trì khai thác viết tin, bài đăng trên website quảng bá du lịch.

Hoạt động VHTTDL tại các huyện, thành phố trong 6 tháng đầu năm 2021, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Truyền thông các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lĩnh vực VHTTDL và gia đình trên địa bàn. Tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, lễ hội, TDTT Xuân Tân Sửu năm 2021 (Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh nên đã dừng tổ chức). Thực hiện trang trí khánh tiết, cổ động trực quan tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tham mưu cho Ban chỉ đạo Phong trào "TDĐKXDĐSVH" của huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021, đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn đăng ký xây dựng các danh hiệu văn hóa năm 2021. Tham mưu BCĐ công tác gia đình xây dựng Kế hoạch công tác năm 2021. Thành lập đoàn tham gia Hội thi Hát dân ca - trình diễn trang phục dân tộc tỉnh Cao Bằng năm 2021. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3. Rà soát, đánh giá thực trạng Nhà văn hóa xóm. Triển khai các hoạt động Ngày sách Việt Nam lần thứ VIII trên địa bàn huyện, thành phố. Cấp phép kinh doanh hoạt động Karaoke thuộc địa bàn quản lý. Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021, thành lập Đoàn tham gia Giải Việt dã tỉnh Cao Bằng. Hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT cấp xã năm 2021. Tham mưu khảo sát, đánh giá và đề xuất tu bổ các di tích trên địa bàn huyện, thành phố. Tăng cường công tác quản lý các điểm di sản. Triển khai các hoạt động phối hợp với BQL CVĐC Non nước Cao Bằng phục vụ kỳ tái thẩm định. Xây dựng Kế hoạch thực hiện phát triển du lịch dịch vụ trên địa bàn huyện, thành phố.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, tiếp tục phá huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tập thể cán bộ lãnh đạo, công chức, người lao động trong toàn ngành đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm, phấn đấu nỗ lực thực hiện hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển VHTTDL tại các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Chương trình công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Chỉ đạo, điều hành các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố phấn đấu cao nhất thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. Tập trung xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch của ngành. Tích cực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Tổ chức tốt các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng cường công tác chỉ đạo tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong 6 tháng cuối năm 2021. Tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực ngành phụ trách. Chỉ đạo tổ chức các giải thể thao tại tỉnh, tham gia các giải thi đấu thể thao khu vực và toàn quốc. Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 7/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy tại một số phòng, đơn vị, triển khai hiệu quả Kế hoạch CCHC năm 2021, Kế hoạch phòng chống tham nhũng. Chỉ đạo tăng cường sử dụng Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-Ioffice. Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9001:2015 trong các phòng quản lý nhà nước. Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Phối hợp với Trung tâm hành chính công của tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Thủ tục hành chính lĩnh vực ngành phụ trách. Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Đôn đốc thanh, quyết toán kinh phí hoạt động, các chương trình, dự án của ngành.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 về các hoạt động chuyên ngành gồm các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

Lĩnh vực văn hóa, gia đình: Xây dựng các Kế hoạch tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc H’Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu, năm 2021; Hội diễn câu hò nối những dòng sông tại Quảng Trị năm 2021; Liên hoan Hát Then Đàn tính tại tỉnh Sơn La; Ngày hội văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc tại tỉnh Lạng Sơn. Xây dựng các văn bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động VHTTDL kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Cao Bằng (03/10/1950 - 03/10/2021. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) trên phạm vi toàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, hỗ trợ cơ sở thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, công tác gia đình và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2021. Tham mưu thành lập hội đồng thẩm định, tiến hành nghiệm thu các nội dung bảo tồn văn hóa phi vật thể thuộc dự án bảo tồn bản văn hóa truyền thống dân tộc Lô Lô xóm Khuổi khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Đôn đốc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021. Tổ chức chức Liên hoan Hát then Đàn tính tỉnh Cao Bằng năm 2021. Chỉ đạo cơ sở bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2021. Tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội năm 2021. Tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2021. Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động hưởng ứng ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11).Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ cơ sở. Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm kê Kiểm kê di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh và công tác sưu tầm hiện vật. Tổ chức chấm bài, trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc (vòng sơ khảo tại Cao Bằng); lựa chọn, gửi các 11 bài dự thi đạt giải tham dự vòng Chung kết tại Hà Nội. Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức đón tiếp khách tham quan tại các khu di tích quốc gia đặc biệt. Phát hành Bản tin VHTTDL số 3,4 năm 2021. Tăng cường hoạt động thông tin về cơ sở phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Triển khai các hoạt động chiếu phim, tuyên truyền, thông tin lưu động, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, phục vụ xe thư viện lưu động…

Lĩnh vực Thể dục thể thao: Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.Tiếp tục tham mưu triển khai Kế hoạch 289/KH-UBND ngày 04/02/2021 về tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao cấp tỉnh và tham gia các giải khu vực và toàn quốc năm 2021. Tham mưu, chỉ đạo các đơn vị huyện, thành phố và các sở, ngành tổ chức tốt Đại hội TDTT các cấp. Tiếp tục tham mưu Đề án Phát triển Khu liên hợp thể thao tại khu Đô thị mới, sân golf, các công trình văn hóa, thể thao cơ sở cho trẻ em và người cao tuổi tỉnh Cao Bằng trình UBND tỉnh. Tiếp tục tham mưu xây dựng Đề án khai thác dịch vụ tại Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật Cao Bằng; xây dựng Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù cho các đối tượng huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tại tỉnh Cao Bằng theo hướng dẫn tại Thông tư 86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 của Bộ Tài chính quy định về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao vận động viên thể thao thành tích cao. Tham mưu Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thể dục thể thao giao đoạn 2021 – 2030. Tham mưu Kế hoạch tổng kết Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 01/12/2021 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020.

Lĩnh vực du lịch: Trình ban hành Kế hoạch phát triển Du lịch – Dịch vụ bền vững giai đoạn 2021-2025. Xây dựng và trình ban hành các Kế hoạch: Thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035; Đào tạo nguồn nhân lực du lịch giai đoạn 2021-2025; Xúc tiến, quảng bá du lịch Cao Bằng giai đoạn 2021-2025. Xây dựng và triển khai các Kế hoạch: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Du lịch Việt Nam 9/7 và ngày Du lịch Thế giới 27/9/2021; Ngày hội Du lịch Non nước Cao Bằng tại Hà Nội năm 2021.Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Tham gia Hội nghị liên kết phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Bắc; Phối hợp tổ chức Lễ hội Du lịch thác Bản Giốc; Tham gia Chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIII tại tỉnh Tuyên Quang năm 2021; Tổ chức Hội thi sáng tạo ẩm thực “Món ngon miền Non nước”. Tham gia Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 17 năm 2021. Biên soạn, in ấn, xuất bản các ấn phẩm du lịch, xây dựng video quảng bá du lịch; (tờ gấp tuyên truyền về ứng xử văn minh du lịch, bản đồ du lịch). Tiếp tục thực hiện công tác xây dựng và phát triển CVĐC Non nước Cao Bằng, đặc biệc là nhóm công việc phục vụ kỳ tái thẩm định danh hiệu CVĐC toàn cầu của UNESCO đối với CVĐC Non nước Cao Bằng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về CVĐC toàn cầu UNESCO trong cộng đồng, địa phương và các trường học.

Trước khi triển khai nội dung khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Sầm Việt An - Giám đốc Sở VHTTDL đặc biệt nhấn mạnh, trong thời gian tới, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, trước những thách thức diễn biến phức tạp khó lường của tình hình dịch bệnh COVID-19, tình hình dịch bệnh có khả năng còn kéo dài và ảnh hưởng nặng nề đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, do vậy, đòi hỏi các phòng, đơn vị trực thuộc Sở cần tìm ra những giải pháp phù hợp, thích nghi ứng phó với tình hình dịch bệnh, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ mục tiêu kép vừa thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch./.

 

họp giao ban
Đồng chí Sầm Việt An - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ

 

Tác giả bài viết: Phòng Bảo tồn di tích và Thông tinn tư liệu - BQL

Nguồn tin: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây